Investigació i documentació

Investigació

La investigació en el terreny artístic i cultural és un dels punts forts de Ciceró d’Art. Des del rigor i l’especialització necessària duem a terme diferents tipologies d’estudis, informes i investigacions en les branques de la història de l’art, mercat de l’art, gestió cultural, estudis de públic i polítiques culturals a Mallorca.

Estudis de mercat

Portem a terme estudis de mercat d’artistes o tendències artístiques mitjançant l’anàlisi del mercat de l’art actual i les seves fluctuacions.

Informes de valor històric, artístic i cultural

Per començar els tràmits per a la declaració de protecció d’un bé cultural moble o immoble cal presentar una sol·licitud a l’administració corresponent. A Ciceró d’Art realitzam l’informe previ que acredita el valor històric-artístic i cultural perquè sigui adjuntat a la sol·licitud d’incoació de l’expedient.

Estudis de públic (estudis de visitants)

L’avaluació d’exposicions i d’altres activitats de divulgació artística i cultural és bàsica per conèixer i valorar els aspectes positius assolits, diagnosticar els possibles problemes i per tant millorar en la gestió del museu o de l’equipament cultural corresponent. Els estudis de públic o de visitants descriuen, classifiquen, controlen, i expliquen el comportament dels visitants, a més de conèixer la seva tipologia, les tendències, i el seu nivell de satisfacció.

Estudis sobre gestió cultural

Anàlisi sobre el funcionament d’organitzacions culturals, investigacions sobre els models de gestió de serveis i equipaments culturals. Anàlisi comparativa de productes culturals.

Estudis sobre polítiques culturals

Investigacions històriques i d’evolució de temàtiques, investigacions comparatives, investigacions d’anàlisi del funcionament dels diferents àmbits dels sistemes culturals.

Estudis sociològics relacionats amb l'art i la cultura


Documentació artística i cultural

A Ciceró d’Art duem a terme la documentació historicoartística i cultural per a projectes editorials, televisius, expositius, cinematogràfics, etc.

Documentació artística i cultural

 

Sol·liciti pressupost a mida

1 (2)